I-can`t-stop-my-pain

21 tekstów – auto­rem jest I-can`t-stop-my-pain.

jeźdźcy Apokalipsy

nie wiem czy zda­jesz so­bie z te­go sprawę
ale świat skończył się już dla mnie dawno
nie było wy­buchów, powodzi
a Ziemią nie wstrząsnął diabeł
ale mój umysł ogarnął mrok

w ciem­ności kłębią się koszmary
słów nig­dy niewypowiedzianych
one duszą mnie i przek­rzy­kują mój krzyk
one są głośniej­sze niż lwi ryk

nie słuchaj prze­powied­ni fałszy­wych proroków
świat skończy się inaczej
dla każdego 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 marca 2014, 13:16

nie idź do Hadesu

nie idź proszę w tamtą stronę
nie idź do Hadesu
tam cze­kają pot­wo­ry z Twoich koszmarów
tam nig­dy nie docze­kasz cier­pienia kresu

uwol­nij się z więzów i uciek­nij strażnikom
nie oglądaj się za siebie, nie znik­nij w milczeniu
po­konaj de­mony, aby nie pogrążyć się znów w nieszczęściu
poświęć się życiu, nie pozwól
zginąć marzeniu
proszę Cię tyl­ko o jedno
nie idź do Hadesu 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 marca 2014, 20:27

chryzantemy

nie płacz gdy będziesz stał nad moim grobem
bo prawdę mówiąc nig­dy nie żyłam
byłam je­dynie mar­nym wra­kiem człowieka
szkiele­tem ob­leczo­nym w ludzką skórę
nie płacz, ja całe życie błądziłam

pod­le­waj chry­zan­te­my rosnące
na cmen­tarzu me­go ciała
niech kwitną tam gdzie leży me ser­ce gorejące
na znak że o mnie pamiętasz 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 października 2013, 16:46

depresja

nie wiem kiedy zwiędły wszys­tkie kwiaty
po­zos­ta­wiając po so­bie je­dynie opad­nięte płatki
pa­miętam jak kiedyś stały w wazonie
i z ra­dością pat­rzyłam się na nie

na­wet ka­wa stra­ciła swój smak
nie jest ani słod­ka ani gorzka jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 lipca 2013, 20:45

Nie można po­konać swoich lęków nie zmie­rzając się z nimi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 czerwca 2013, 19:06

nie powiem nic

w moich żyłach płynie krew
słów nig­dy niep­rze­lanych na pergamin

połamałam wszys­tkie stalówki moich piór
próbując na­pisać to, cze­go nie pot­ra­fię powiedzieć

na moim biur­ku leżą sto­sy kartek
w za­pom­nieniu cze­kających na swą śmierć

mo­ja dusza płonie jak­by pa­lono ją żywcem
ser­ce przeszy­te igiełka­mi drwin
ale ty o tym nie wiesz
bo nig­dy nie mówię nic 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 czerwca 2013, 15:07

wężowa piosenka

czy słyszałeś kiedyś
jak­by coś szep­tało Ci do ucha, abyś zboczył ze swej drogi
jak ja­kiś głos, kusząc Cię i mamiąc
chce je­dynie wy­pełnić swój plan złowrogi

naj­ciężej jest tym o pra­wym sercu
zaw­sze mają wątpli­wości co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 maja 2013, 19:12

zniknęłam w ciemności

nie zauważyłaś jak pochłonęła mnie ciemność
ale praw­da jest ta­ka, że
na­wet naj­jaśniej­sze światło nie uchro­ni mnie
przed pożar­ciem przez bez­względną nicość

błądzę gdzieś w tym labiryncie
próbując zna­leźć drogę powrotną
lecz nie wiem gdzie znaj­du­je się wyjście
z te­go miej­sca, które­go noc jest królową

prze­bywałam tak długo w ciemności
że ciem­nością się stałam
op­lotła swoimi wićmi żyły pro­wadzące do mo­jego serca
i odeb­rała mi to, co spra­wiało że byłam 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 maja 2013, 13:27

poległe anioły

stałam na po­lu bit­wy pośród aniołów
po­ległych, o skrzydłach ober­wa­nych z białych piór
umarły, wal­cząc, a ich dusze
za­gubiły się gdzieś w drodze do nieba chmur

pod paz­nokciami ma­my zas­chniętą krew
w oczach ból i zgorzknienie
a w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 kwietnia 2013, 13:11

księga

opo­wiem Ci pewną historię
która za­pisała się na kar­tach mo­jego życia
bo gdy jeszcze młodą byłam
do­konałam pew­ne­go niez­wykłego odkrycia

każde­go dnia za­daję so­bie pytania
na które nie pot­ra­fię zna­leźć odpowiedzi
żyję pragnąc cze­goś więcej
a nie po to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 kwietnia 2013, 14:56
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

I-can`t-stop-my-pain

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność